عقد اخوت

دست هم رو گرفته بودن مفاتیح رو جلوم گذاشتن 

حاج آقا ! این عقد اخوت چطوریه؟ یعنی چی؟

...برادر تو شدم در راه خدا،.... و عهد کردم .. که اگر من اهل بهشت و مشمول شفاعت شدم و اجازه ورود به بهشت یافتم داخل نشوم جز به همراهی تو

خوشحال دست هم رو گرفتن و رفتن ....

----------

شب تاریک بود اصرار میکرد بالشتش رو قبول کنم 

گفتم: قبول نمیکنم مگه به یک شرط

 گفت: چی؟

گفتم: من رو هم شفاعت کنی 

گفت :باشه 

با آرامش خوابم برد !!!

/ 0 نظر / 13 بازدید